Regulamin konkursu …..

zwany dalej „Regulaminem”

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Konkurs „…..” – zwany dalej „Konkursem” – jest organizowany przez „Huuuge Games” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (kod pocztowy: 71-602) przy ul. Storrady Świętosławy 1A/501, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000248220, posiadającą numer NIP: 8512949585, REGON: 320132107 – zwaną dalej „Organizatorem”.

 2. Konkurs jest przeznaczony dla twórców gier, w celu zademonstrowania oraz udowodnienia swoich umiejętności. Skierowany jest zarówno do osób zajmujących się tworzeniem gier w sposób profesjonalny, zawodowy jak i osób tworzących gry amatorsko.

 3. W ramach Konkursu Uczestnicy biorący w nim udział mają za zadanie stworzyć grę na temat ogłoszony przez Organizatora w chwili rozpoczęcia Konkursu. Celem Konkursu jest stworzenie działającej gry mobilnej. Celem uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że gra mobilna przeznaczona jest na urządzenia przenośne m.in. takie jak telefony komórkowe (smartphony) i tablety.

 4. Konkurs składa się z dwóch etapów:

 1. Etap pierwszy – zgłoszenie się do Konkursu przez Uczestników i stworzenie gry zgodnie z Regulaminem

 2. Etap drugi – wybór zwycięzców przez jury. Warunkiem otrzymania nagrody przez finalistę jest podpisanie z Organizatorem lub spółką z nim powiązaną umowy dotyczącej przeniesienia praw autorskich.

 1. Konkurs nie jest organizowany ani współorganizowany, jak również nie jest sponsorowany, ani wspierany przez serwis społecznościowy Facebook lub przez jego operatora i nie jest związany z serwisem Facebook lub jego operatorem w żaden inny sposób.

 2. Organizator konkursu oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201 poz. 1540 ze zm.).

 3. Konkurs, prowadzony jest wyłącznie w oparciu o niniejszy Regulamin i powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy art. 919 – 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014 roku poz. 121 z późn. zm.), zwanej dalej „k.c.”.


 

§2 Warunki udziału

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

 2. Udział w Konkursie mogą wziąć jedynie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz posiadające pełną zdolność do czynności prawnych – zwane dalej „Uczestnikami”.

 3. W konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora, pracownicy i współpracownicy podmiotów powiązanych z Organizatorem kapitałowo oraz członkowie ich najbliższej rodziny.

 4. Zgłoszenia do udziału w Konkursie przyjmowane są na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Aby wziąć udział w Konkursie należy zarejestrować się na platformie Eventbrite pod adresem:

_______________________

 1. O dopuszczeniu Uczestnika do konkursu decyduje Organizator lub wyznaczony przez niego przedstawiciel.

 2. Decyzja Organizatora lub przedstawiciela Organizatora o dopuszczeniu do Konkursu lub dyskwalifikacji Uczestnika jest ostateczna.

 3. Laureat może zostać poproszony przez Organizatora o dostarczenie dokumentów potwierdzających jego rezydencję podatkową – certyfikatu rezydencji podatkowej. Niedostarczenie przez Laureata dokumentów we wskazanym przez Organizatora terminie może skutkować koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów przez Organizatora, które zostaną odliczone od nagrody przyznanej Laureatowi. Całkowity brak współpracy ze strony Laureata może skończyć się dyskwalifikacją i wyborem innego Laureata.

  1. By uzyskać certyfikat rezydencji, Uczestnik powinien złożyć wniosek do właściwego Urzędu Skarbowego, korzystając w tym celu z druku CFR-1. Opłata skarbowa za wydanie certyfikatu rezydencji na dzień sporządzenia niniejszego Regulaminu wynosi 17 PLN. Certyfikat rezydencji potwierdza, że Uczestnik posiada miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i podlega obowiązkowi podatkowemu w tym kraju. Certyfikat powinien posiadać datę wystawienia oraz określenia okresu, w którym obowiązuje.


 

§3 Zasady udziału oraz przebieg Konkursu

 1. Gry mogą być tworzone indywidualnie lub przez zespoły. W przypadku zgłoszenia zespołowego wszyscy członkowie zespołu powinni dołączyć skany podpisanych przez siebie zgód na przetwarzanie danych osobowych, akceptacji Regulaminu oraz oświadczenia, że Uczestnicy wymienieni w zgłoszeniu to wszyscy twórcy pracy konkursowej. Zgody powinny być przesłane Organizatorowi nie później niż w dniu przesłania linka z dostępem do gry.

 2. Konkurs trwa od_______ dnia _______________ do ____________ dnia ________

 3. Nie ma ograniczeń dotyczących wielkości zespołu ani ilości gier, które mogą zostać zgłoszone przez Uczestnika lub zespół. Pamiętaj jednak, że cenić będziemy przede wszystkim jakość stworzonych gier.

 4. Uczestnicy zobowiązani są we własnym zakresie zorganizować sprzęt komputerowy na potrzeby udziału w Konkursie. Organizator Konkursu nie jest zobowiązany do zapewnienia Uczestnikom sprzętu komputerowego.

 5. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie przedmioty stanowiące ich własność, bądź będące w ich posiadaniu podczas Konkursu (w tym w szczególności sprzęt komputerowy). Organizator jest wyłączony z odpowiedzialności za ewentualne szkody związane z niewłaściwym użytkowaniem sprzętu bądź brakiem odpowiedniego nadzoru nad nim.

 6. Prace na Konkurs muszą być wykonywane z użyciem Unity i mogą być uruchamiane na dowolnych urządzeniach przenośnych.

 7. Organizatorzy wprowadzają następujące zastrzeżenia co do wykonania pracy, a mianowicie:

 1. praca musi być w całości stworzona w trakcie Konkursu;

 2. praca nie może być plagiatem, a także zawierać elementów do których twórcy nie mają praw;

 3. Uczestnicy korzystający z materiałów objętych licencjami są zobowiązani upewnić się, że licencja pozwala na dowolne publikowanie i dzielenie się stworzonym dziełem;

 4. praca musi być związana z ogłoszonym tematem Konkursu.

 1. Gra musi być interaktywna, przez co rozumie się sytuację, gdzie gracz musi mieć możliwość jej kontrolowania oraz wpływania na jej przebieg.

 2. Gry nie mogą być przygotowane przed oficjalnym rozpoczęciem Konkursu. Nie można również zgłaszać gier gotowych i dostępnych w chwili rozpoczęcia Konkursu.

 3. Zakazana jest implementacja kodu lub algorytmu potencjalnie szkodliwego.

 4. Uczestnicy w czasie tworzenia swoich produkcji mogą użyć dowolnych materiałów graficznych, plików audio itp., pod warunkiem posiadania do nich majątkowych praw autorskich lub wykupionych niezbędnych licencji na warunkach określonych przez licencjodawcę – z uwzględnieniem warunków określonych w § 3 ust. 7 powyżej.

 5. Organizator nie sprawdza ani nie ponosi odpowiedzialności za legalność materiałów użytych w produkcjach, ani oprogramowania użytego przez Uczestników/zespoły do ich tworzenia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z posługiwania się przez Uczestników w trakcie Konkursu nielegalnym oprogramowaniem lub materiałem.

 6. Obowiązuje kategoryczny zakaz umieszczania w tworzonych pracach treści niezgodnych z prawem, kontrowersyjnych oraz innych, które mogłyby zostać źle przyjęte. Za takie treści uznaje się w szczególności:

 1. treści pornograficzne,

 2. treści wzywające do nienawiści rasowej, wyznaniowej lub innej,

 3. treści propagujące przemoc, przez to rozumie się treści brutalniejsze niż to ogólnie przyjęte w grach danego rodzaju,

 4. treści propagujące narkotyki.

 1. Organizator Konkursu ma prawo do dyskwalifikacji gry, szczególnie jeśli treści przedstawione w niej łamią prawo, dobre obyczaje lub też są niezgodne z tematem Konkursu.

 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie Konkursu. Uczestnicy biorą udział w Konkursie na własną odpowiedzialność.

 3. Po zakończeniu Konkursu Organizator może dokonać prezentacji produkcji zgłoszonych przez Uczestników za pomocą mediów społecznościowych i strony internetowej Organizatora.


 

§4 Prace konkursowe i prawa autorskie

 1. Uczestnik lub zespół zgłasza swoją pracę konkursową za pomocą serwisu itch.io - __________ Dostęp do gry powinien być ograniczony – tj. gra musi być dostępna wyłącznie dla osób, którym udzielono dostępu. Link do gry wraz z udzieleniem dostępu powinien być przesłany na konto mailowe ____________

 2. Uczestnicy – twórcy gry - zgłaszając grę do Organizatora są zobowiązani podać:

 1. podać tytuł oraz opis stworzonej przez siebie gry

 2. podać adres poczty elektronicznej,

 3. podać swoje imię i nazwisko,

 4. podać nick – nazwę będącą kombinacją znaków składającą się z liter i cyfr

 5. podać numer telefonu kontaktowego,

 6. podać miejscowość będącą miejscem zamieszkania,

 7. dołączyć oświadczenie dotyczące zgód koniecznych do udziału w Konkursie (zgoda na przetwarzanie danych osobowych, akceptacja Regulaminu, oświadczenie, że Uczestnicy wymienieni w zgłoszeniu to wszyscy twórcy pracy konkursowej),

 8. w wypadku zespołów dołączyć skany oświadczeń innych członków zespołu;

 9. podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych wskazanych powyżej albo niepodanie ich w ogóle, skutkujące niemożnością zidentyfikowania Uczestnika lub skontaktowania się z nim przez Organizatora, powoduje wykluczenie Uczestnika z Konkursu.


 

 1. Uczestnik oświadcza, iż jego praca nie została i w trakcie trwania Konkursu nie będzie zgłoszona do innego konkursu.

 2. Praca nie może być opatrzona danymi osobowymi Uczestnika lub jakiejkolwiek innej osoby trzeciej, jak też żadnym znakiem towarowym, ani też stanowić reklamy lub promocji jakiegokolwiek podmiotu innego niż Organizator.

 3. Uczestnik oświadcza, że utworzone (współtworzone) przez niego dzieło nie narusza żadnych praw osób trzecich oraz że jest jego autorstwa (współautorstwa).

 4. W przypadku, gdy praca konkursowa zgłoszona przez Uczestnika do Konkursu stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191.), zwanej dalej „Ustawą”, Uczestnik oświadcza, że jako twórcy przysługują mu autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej, w zakresie niezbędnym do udzielenia licencji, zgodnie z § 4 ust. 9 poniżej i przeniesienia praw, jeśli ma zastosowanie, zgodnie z § 4 ust. 9 poniżej, jak również, że praca konkursowa nie stanowi opracowania w rozumieniu Ustawy.

 5. Uczestnik oświadcza także, że bierze na siebie całkowitą i niczym nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatora, które powstałyby w związku z jego udziałem w Konkursie.

 6. Uczestnik lub zespół staje się Laureatem Konkursu (zwanym dalej „Laureatem”) po ogłoszeniu przez jury jako Laureat zajmujący 1. , 2. lub 3. miejsce w Konkursie.

 7. Laureat Konkursu, z chwilą zawiadomienia o wygranej w Konkursie, tj. opublikowania listy Laureatów w ……, udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do pracy konkursowej bez ograniczeń terytorialnych, wraz z prawem do sublicencji oraz praw zależnych z prawem do zezwalania wykonywania prawa zależnego, na poniżej wymienionych polach eksploatacji, do dnia zawarcia pisemnej umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych z Organizatorem lub spółką z nim powiązaną. W terminie 7 dni od dnia wezwania przez Organizatora Laureat zobowiązuje się do zawarcia z Organizatorem lub spółką z nim powiązaną, w związku z przyznaniem nagrody, na zasadzie art. 921 §3 k.c., pisemnej nieodpłatnej umowy przenoszącej pełnię autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej Laureata na Organizatora lub spółkę z nim powiązaną, na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili przekazania nagrody, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a w szczególności:

9.1. W przypadku gry stanowiącej program komputerowy w rozumieniu Ustawy:

  1. instalacji i uruchamiania gry na urządzeniu komputerowym oraz przechowywania gry, w tym przy wykorzystaniu urządzenia komputerowego,

  2. trwałego lub czasowego zwielokrotniania w całości lub części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym w zakresie niezbędnym do wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania,

  3. tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w grze, w tym zwielokrotniania kodu gry lub tłumaczenia jego formy w rozumieniu art. 74 ust. 4 pkt. 1) i 2) Ustawy, do łączenia (kompilacji) gry lub jej elementów z innymi utworami w rozumieniu przepisów o prawie autorskim (w tym w szczególności z innymi programami komputerowymi) oraz wykonywania innych opracowań,

  4. wprowadzania do - i użytkowania na dowolnej liczbie urządzeń komputerowych,

  5. rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu gry lub jej kopii, w szczególności sprzedaży części lub całości gry;

  6. wprowadzania do pamięci komputera, w tym do sieci Internet.

  7. wykorzystanie dla potrzeb prowadzenia promocji i reklamy Organizatora i spółek z nim powiązanych, w tym w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, kinowej, zewnętrznej i internetowej, na dowolnych stronach i domenach internetowych oraz w serwisach mobilnych, w materiałach i gadżetach promocyjno-reklamowych, w innych formach promocji na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym ust.,

  8. wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie autorskich praw zależnych na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym ustępie (rozporządzanie, wykonywanie i korzystanie z praw zależnych / z opracowań wraz z prawem do udzielania takich zezwoleń osobom trzecim),

9.2 W przypadku stanowiących elementy gry utworów muzycznych mających samodzielne znaczenie i stanowiących rezultaty pracy twórczej Laureata (dalej: Utwory):

 1. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w całym zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania niezbędne jest zwielokrotnienie,

 2. wytwarzania egzemplarzy na odpowiednich nośnikach, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową oraz do wprowadzania do pamięci urządzeń komputerowych,

 3. przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała, w tym również do tworzenia opracowań (adaptacji) oraz do łączenia (kompilacji) z innymi utworami (w tym w szczególności z programami komputerowymi), w celu stworzenia nowego produktu stanowiącego całość pod względem treściowym i funkcjonalnym (dalej: Utwór Multimedialny),

 4. wprowadzania do obrotu (rozpowszechniania) za pomocą wszelkich środków technicznych oraz na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego (w tym w szczególności w ramach umowy użyczenia, najmu, licencji) Utworów lub ich kopii, obrotu egzemplarzami Utworów, w tym do tworzenia i rozpowszechniania fonogramów w rozumieniu art. 94 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

 5. w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż wskazany pod 9.2 lit. d

 6. do nadawania Utworów lub ich części za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej, w tym przez sieć Internet, publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlenia, odtwarzania oraz reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

 7. wykonywania przy wykorzystaniu wszelkich instrumentów muzycznych lub innych urządzeń, w tym urządzeń elektronicznych oraz do upoważniania osób trzecich do wykonywania Utworów, a także do czerpania – z wyłączeniem autora lub autorów Utworów– pożytków z tego tytułu;

 8. wprowadzania do pamięci komputera, w tym do sieci Internet.

 9. wykorzystanie dla potrzeb prowadzenia promocji i reklamy Organizatora, w tym w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, kinowej, zewnętrznej i internetowej, na dowolnych stronach i domenach internetowych oraz w serwisach mobilnych, w materiałach i gadżetach promocyjno-reklamowych, w innych formach promocji na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym ust.,

 10. wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie autorskich praw zależnych na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym ustępie (rozporządzanie, wykonywanie i korzystanie z praw zależnych / z opracowań wraz z prawem do udzielania takich zezwoleń osobom trzecim),

 1. W umowie przeniesienia autorskich praw majątkowych Laureat Konkursu gwarantuje przeniesienie na Organizatora lub spółkę z nim powiązaną prawa zależnego do pracy konkursowej, w tym prawo do zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z opracowań pracy konkursowej w dowolny sposób, w części i całości, na polach eksploatacji wskazanych w ustępie powyższym, wraz z prawem do zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z takiego opracowania, w tym bez podawania imienia, nazwiska twórcy i tytułu pracy. Laureat gwarantuje, że (i) nie zachowuje prawa do zezwalania na wykonywanie autorskiego prawa zależnego do pracy konkursowej (ii) nie będzie wykonywał swoich osobistych praw autorskich i upoważnienia Organizatora lub spółki z nim powiązane do wykonywania autorskich praw osobistych w jego imieniu.

 2. Organizator może zdecydować o wymienieniu Laureata jako twórcy gry w napisach końcowych (end credits).

 3. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie zgłoszonych do Konkursu prac konkursowych (w każdej postaci, w tym tekstów/opisów, zdjęć) przez Organizatora i spółki z nim powiązane na potrzeby Konkursu, na polach eksploatacji, o których mowa w § 4 ust. 9 powyżej, a w szczególności w mediach społecznościowych, wyświetlanie i powielanie pracy w dowolnej technice, na zasadzie nieodpłatnej licencji niewyłącznej, na czas trwania Konkursu, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 10 niniejszego paragrafu. Uczestnik wyraża zgodę, żeby prace konkursowe zamieszczone w Serwisie były rozpowszechniane bez oznaczania imieniem i nazwiskiem Uczestnika. W takiej sytuacji prace konkursowe będą oznaczone nickiem podawanym przez Uczestnika w chwili zgłoszenia do Konkursu.

 4. Uczestnik zezwala Organizatorowi na wykorzystanie materiałów związanych z prezentacją wytworzonego dzieła (w szczególności: zrzutów ekranu, prezentacji lub jej fragmentów) dla celów wewnętrznych oraz promocyjnych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz bez wynagrodzenia.


 

§5 Wybór zwycięzców i nagrody

 1. Decyzję o wyłonieniu zwycięzców oraz przyznaniu nagród podejmuje jury wybrane przez Organizatora.

 2. Nagrodami w konkursie są:

  1. Za zajęcie 1.miejsca – nagroda pieniężna w wysokości ________

  2. Za zajęcie 2.miejsca – nagroda pieniężna w wysokości ________

  3. Za zajęcie 3.miejsca – nagroda pieniężna w wysokości ________

 3. Podczas oceny gier będą brane pod uwagę w szczególności:

  1. zgodność z tematem Konkursu ,

  2. kreatywność i innowacyjność gry,

  3. pomysłowość i oryginalność ujęcia tematu,

  4. grywalność

 

 1. Poza głównymi nagrodami, jury może, lecz nie musi dodatkowo wyróżnić wybraną grę za któryś z jej elementów, w szczególności za grafikę, muzykę, fabułę, innowacje itp. Listę ewentualnych wyróżnień ustali jury.

 2. Informacja o wygranej w Konkursie zostanie przesłana do Uczestników drogą mailową oraz ogłoszona

 3. Organizator i jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród (§ 5 ust. 2 lit. a. – d. ) oraz wyróżnień w przypadku, gdy w ocenie jury żadna praca konkursowa nie spełni warunków Konkursu lub nie spełni kryteriów wskazanych w ust. 3 powyżej.

 4. Uczestnicy, którzy nie zostali Laureatami mogą otrzymać od Organizatora propozycję zawarcia umowy wydawniczej przez platformę Tap Tap Games Huuuge - https://taptap.games

 5. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody rzeczowe.

 6. Organizator prześle Laureatowi projekt umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej, o której mowa w § 4 ust. 10 na adres e-mail podany przez Laureata podczas zgłaszania gry. Laureat jest zobowiązany uzupełnić umowę o swoje dane, wydrukować ją w dwóch egzemplarzach, podpisać, a następnie przesłać na adres wskazany w e-mailu otrzymanym od Organizatora. W przypadku Laureata będącego zespołem do uzupełnienia umów konieczne będzie uzyskanie danych i podpisów wszystkich członków zwycięskiego zespołu.

 7. Jeśli Laureat w ciągu 7 dni kalendarzowych od wysłania powiadomienia nie odpowie na powiadomienie o wygranej, nie uzupełni umowy zgodnie z ust. 9 powyżej oraz nie prześle na adres wskazany przez Organizatora podpisanych egzemplarzy umowy, Organizator prześle Laureatowi e-mail wyznaczający mu dodatkowy 14-dniowy termin do wykonania ww. czynności. W przypadku, gdy Laureat nie dochowa również dodatkowego terminu, traci prawo do nagrody. W takiej sytuacji Organizator zastrzega sobie możliwość przekazania nagrody Uczestnikowi lub zespołowi, którego praca zajęła kolejne miejsce według członków jury.

 8. Nagrody zostaną wydane Laureatom po przesłaniu przez nich danych wskazanych w ust. 9 powyżej oraz po przesłaniu przez nich egzemplarzy umowy, zgodnie z ust. 10 powyżej. Nagrody pieniężne zostaną przelane na wskazane przez Laureatów rachunki bankowe w terminie 14 dni roboczych od otrzymania przez Organizatora prawidłowo wypełnionych egzemplarzy umów. Pozostałe nagrody - o ile Organizator i jury zadecydują o ich wręczeniu - będą realizowane zgodnie z postanowieniami Regulaminu, a w razie ich braku zgodnie z ustaleniami pomiędzy Organizatorem a Laureatem.


 


 

§6 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby w nim Uczestniczące zgody na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora na potrzeby niniejszego Konkursu w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). Podanie danych wymaganych w tym celu Regulaminem jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie i odbioru nagrody.

 2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.

 3. W celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa Organizator powołał Inspektora Danych Osobowych. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestnik może przesłać na poniższy adres mailowy: dpo@huuugegames.com.

 4. Organizator przetwarza następujące dane Uczestnika:

 1. wizerunek

 2. imię i nazwisko,

 3. e-mail,

 4. numer telefonu,

 5. nick,

 6. miejsce zamieszkania

 1. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane na podstawie:

 1. rejestracji przez Uczestnika konta w serwisie www.eventbrite.com w celu wzięcia udziału w Konkursie,

 2. prawnie uzasadnionego interesu Organizatora (obrona przed ewentualnymi roszczeniami).

 1. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane do momentu usunięcia konta w serwisie www.eventbrite.com lub do czasu upływu ustawowych okresów przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dodatkowo Organizator może przechowywać dane Uczestnika do czasu zakończenia wszelkich sporów prawnych, w ramach których dane te mogłyby być potrzebne w charakterze dowodu.

 2. Organizator przetwarza dane Uczestnika wyłącznie w celu zapewnienia właściwego przebiegu Konkursu.

 3. Odbiorcami przetwarzanych przez Organizatora danych Uczestnika będą jedynie podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Organizatora oraz spółki z Grupy Huuuge Games. W związku z tym Organizator może przekazywać dane do krajów spoza UE, tj. do Stanów Zjednoczonych, Izraela oraz Hong Kongu. Przekazanie danych osobowych do krajów spoza UE odbywać się będzie wyłącznie, gdy zagwarantowany zostanie odpowiedni poziom ochrony danych. Może to wynikać z tzw. „decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony” Komisji Europejskiej lub zostać zapewnione poprzez wykorzystanie tzw. „standardowych klauzul umownych UE”. W przypadku odbiorców znajdujących się na terenie USA, również zgodność z postanowieniami tzw. „porozumienia Privacy Shield” (umowy międzynarodowej między UE i USA w sprawie prywatności i ochrony danych) może stanowić potwierdzenie odpowiedniego poziomu ochrony danych.

 4. Jeżeli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Organizatora, Uczestnik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. Sprzeciw zostanie uwzględniony, chyba że podstawy przetwarzania Organizatora mają charakter nadrzędny wobec interesów, praw i wolności Uczestnika.

 5. Uczestnik ma prawo także:

 1. zażądać, aby Organizator udzielił bliższych informacji dotyczących sposobu wykorzystywania danych osobowych,

 2. zażądać, aby Organizator umożliwił dostęp do danych osobowych Uczestnika oraz przekazał kopię danych, które zostały przekazane Organizatorowi,

 3. otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które Uczestnik przekazał Organizatorowi oraz - o ile jest to technicznie możliwe – zażądać przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz w sposób zautomatyzowany,

 4. zażądać, aby Organizator sprostował wszelkie niedokładności w danych, które posiada,

 5. zażądać, aby Organizator usunął wszelkie dane, do przetwarzania których nie posiada już podstaw prawnych,

 6. zażądać ograniczenia przetwarzania danych np. na czas rozpatrywania skargi,

 7. wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


 

§7 Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje Uczestników związane z Konkursem, mogą być składane przez Uczestników Konkursu pisemnie na adres Organizatora lub e-mailem na następujący adres e-mail Organizatora: ........@......., w terminie 30 dni od dnia rozwiązania Konkursu.

 2. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, nick podany podczas zgłoszenia, adres mailowy, dokładny adres korespondencyjny Uczestnika oraz dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

 3. W terminie 30 dni od otrzymania reklamacji Organizator rozpatrzy zgłoszoną reklamację i poinformuje Uczestnika o zajętym stanowisku pisemnie albo e-mailem – w zależności od tego, w jaki sposób została zgłoszona reklamacja.


 

§ 8 Zwolnienie z odpowiedzialności portalu Facebook

 1. Organizator zwalnia serwis społecznościowy Facebook oraz jego operatora ze wszelkiej odpowiedzialności za wszelkie roszczenia w szczególności roszczenia Uczestników związane z Konkursem. Wszelkie pytania, komentarze, skargi i reklamacje, jak również wszelkie roszczenia związane z Konkursem, Uczestnik powinien kierować bezpośrednio do Organizatora, w żadnym zaś przypadku do serwisu społecznościowego Facebook lub do jego operatora.


 

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu oraz zmiany niniejszego Regulaminu, o ile zmiana nie będzie naruszała praw nabytych Uczestników

 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z odwołania lub zmiany daty Konkursu, a wszelkie roszczenia Uczestników lub osób trzecich z tego tytułu są wyłączone.

 3. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, iż zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i że w pełni je akceptuje.

 4. Wszelkie naruszenia niniejszego Regulaminu - a w szczególności podanie nieprawdziwych danych osobowych - dobrych obyczajów lub naruszenie przepisów obowiązującego prawa upoważnia Organizatora do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie oraz powoduję utratę prawa do nagrody.

 5. Wszelkie komunikaty dotyczące przebiegu Konkursu będą publikowane przez Organizatora na stronie Konkursu na FB: https://www.facebook.com/....

 6. Wszelkie spory związane z Konkursem rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny.

 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu. Jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz w pod adresem ….