Regulamin konkursu “Projekt Gra”

zwany dalej „Regulaminem”

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie „Projekt Gra” – zwanym dalej „Konkursem” – jest spółka Huuuge Global Limited, z siedzibą przy Lordou Vyronos 61, Lumiel Building 4th Floor, 6023 Larnaca, Cypr – zwana dalej „Organizatorem”.

 2. Konkurs jest przeznaczony dla twórców gier, w celu zademonstrowania oraz udowodnienia swoich umiejętności. Skierowany jest zarówno do osób zajmujących się tworzeniem gier w sposób profesjonalny, zawodowy jak i osób tworzących gry amatorsko.

 3. W ramach Konkursu Uczestnicy biorący w nim udział mają za zadanie stworzyć grę na temat ogłoszony przez Organizatora w chwili rozpoczęcia Konkursu. Celem Konkursu jest stworzenie działającej gry mobilnej. Celem uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że gra mobilna przeznaczona jest na urządzenia przenośne m.in. takie jak telefony komórkowe (smartphony) i tablety.

 4. Konkurs składa się z trzech etapów:

  a. Etap pierwszy – zgłoszenie się do Konkursu przez Uczestników
  b. Etap drugi – stworzenie gry na zadany przez Organizatorów temat zgodnie z Regulaminem
  c. Etap trzeci - wybór zwycięzców przez jury.

 5. Konkurs nie jest organizowany ani współorganizowany, jak również nie jest sponsorowany, ani wspierany przez serwis społecznościowy Facebook lub przez jego operatora i nie jest związany z serwisem Facebook lub jego operatorem w żaden inny sposób.

 6. Organizator konkursu oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. z dnia 8 grudnia 2017 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 165 ze zm.).

 7. Konkurs, prowadzony jest wyłącznie w oparciu o niniejszy Regulamin i przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy art. 919 – 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014 roku poz. 121 z późn. zm.), zwanej dalej „k.c.”.

 8. Kontakt z Uczestnikami i Laureatami będzie odbywał się za pomocą adresu email: projektgra@huuugegames.com
   

§2 Warunki udziału

 1. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

 3. Udział w Konkursie mogą wziąć jedynie pełnoletnie osoby fizyczne będące obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej posiadające miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz posiadające pełną zdolność do czynności prawnych – zwane dalej „Uczestnikami”.

 4. W konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy Organizatora, pracownicy podmiotów powiązanych z Organizatorem kapitałowo oraz członkowie ich rodziny. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba świadcząca usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy b2b). Członkami rodziny w rozumieniu niniejszego Regulaminu są: małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo, przysposobieni, przysposabiający oraz krewni pracowników w linii prostej i bocznej.

 5. Aby wziąć udział w Konkursie należy zarejestrować się na platformie Eventbrite pod adresem: https://www.eventbrite.com/e/projekt-gra-tickets-49469824577

 6. O dopuszczeniu Uczestnika do konkursu decyduje Organizator lub wyznaczony przez niego przedstawiciel.

 7. Decyzja Organizatora lub przedstawiciela Organizatora o dopuszczeniu do Konkursu lub dyskwalifikacji Uczestnika jest ostateczna.

 8. W przypadku wątpliwości dotyczących rezydencji podatkowej Laureat może zostać poproszony przez Organizatora o dostarczenie dokumentów potwierdzających jego rezydencję podatkową – certyfikatu rezydencji podatkowej. Niedostarczenie przez Laureata dokumentów we wskazanym przez Organizatora terminie może skutkować koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów przez Organizatora, które zostaną odliczone od nagrody przyznanej zwycięskiemu zespołowi/Laureatowi. Całkowity brak współpracy ze strony Laureata może skończyć się dyskwalifikacją i wyborem innego Laureata.

  8.1 By uzyskać certyfikat rezydencji, Uczestnik powinien złożyć wniosek do właściwego Urzędu Skarbowego, korzystając w tym celu z druku CFR-1. Opłata skarbowa za wydanie certyfikatu rezydencji na dzień sporządzenia niniejszego Regulaminu wynosi 17 PLN. Certyfikat rezydencji potwierdza, że Uczestnik posiada miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i podlega obowiązkowi podatkowemu w tym kraju. Certyfikat powinien posiadać datę wystawienia oraz określenie okresu, w którym obowiązuje.

   

§3 Przebieg Konkursu

 1. Gry mogą być tworzone indywidualnie lub przez zespoły. W przypadku zgłoszenia zespołowego wszyscy członkowie zespołu powinni dołączyć skany podpisanych przez siebie zgód na przetwarzanie danych osobowych, akceptacji Regulaminu oraz oświadczenia, że Uczestnicy wymienieni w zgłoszeniu to wszyscy twórcy pracy konkursowej. Zgody powinny być przesłane Organizatorowi nie później niż w dniu przesłania linka z dostępem do gry.

 2. Konkurs trwa:
  a. Od 22.10.2018 do 05.11.2018 - Etap pierwszy
  b. Od 06.11.2018 do 06.12.2018 - Etap drugi
  c. Od 07.12.2018 do 14.01.2019 – Etap trzeci

 3. Nie ma ograniczeń dotyczących wielkości zespołu ani ilości gier, które mogą zostać zgłoszone przez Uczestnika lub zespół. Pamiętaj jednak, że cenić będziemy przede wszystkim jakość stworzonych gier.

 4. Uczestnicy zobowiązani są we własnym zakresie zorganizować sprzęt komputerowy na potrzeby udziału w Konkursie. Organizator Konkursu nie jest zobowiązany do zapewnienia Uczestnikom sprzętu komputerowego.

 5. Prace na Konkurs muszą być wykonywane z użyciem Unity (https://unity3d.com) i muszą być uruchamiane na urządzeniach mobilnych.

 6. Praca konkursowa musi spełniać poniższe warunki:
  a. praca musi być w całości stworzona w trakcie trwania Konkursu;
  b. praca nie może być plagiatem, a także zawierać elementów do których twórcy nie mają praw;
  c. Uczestnicy korzystający z materiałów objętych licencjami są zobowiązani upewnić się, że licencja pozwala na dowolne publikowanie i dzielenie się stworzonym dziełem;
  d. praca musi być związana z ogłoszonym tematem Konkursu.

 7. Gra musi być interaktywna, przez co rozumie się sytuację, gdzie gracz musi mieć możliwość jej kontrolowania oraz wpływania na jej przebieg.

 8. Gry nie mogą być przygotowane przed oficjalnym rozpoczęciem Konkursu. Nie można również zgłaszać gier gotowych i dostępnych w chwili rozpoczęcia i trwania Konkursu.

 9. Zakazana jest implementacja kodu lub algorytmu potencjalnie szkodliwego.

 10. Uczestnicy w czasie tworzenia swoich produkcji mogą użyć dowolnych materiałów graficznych, plików audio itp., pod warunkiem posiadania do nich majątkowych praw autorskich lub wykupionych niezbędnych licencji na warunkach określonych przez licencjodawcę – z uwzględnieniem warunków określonych w § 3 ust. 6 powyżej.

 11. Organizator nie sprawdza ani nie ponosi odpowiedzialności za legalność materiałów użytych w produkcjach, ani oprogramowania użytego przez Uczestników/zespoły do ich tworzenia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z posługiwania się przez Uczestników w trakcie Konkursu nielegalnym oprogramowaniem lub materiałem.

 12. Obowiązuje kategoryczny zakaz umieszczania w tworzonych pracach treści niezgodnych z prawem, kontrowersyjnych oraz innych, które mogłyby zostać źle przyjęte. Za takie treści uznaje się w szczególności:
  a. treści pornograficzne,
  b. treści wzywające do nienawiści rasowej, wyznaniowej, propagujące mowę nienawiści lub dyskryminację,
  c. treści propagujące przemoc, przez to rozumie się treści brutalniejsze niż to ogólnie przyjęte w grach danego rodzaju,
  d. treści propagujące narkotyki.

 13. Organizator Konkursu ma prawo do dyskwalifikacji gry, szczególnie jeśli treści przedstawione w niej łamią prawo, dobre obyczaje, są niezgodne z Regulaminem lub z tematem Konkursu.

 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie Konkursu. Uczestnicy biorą udział w Konkursie na własną odpowiedzialność.

 15. Po zakończeniu Konkursu Organizator może dokonać prezentacji produkcji zgłoszonych przez Uczestników za pomocą mediów społecznościowych i strony internetowej Organizatora.
   

§4 Udział w konkursie i prawa autorskie

 1. Uczestnik lub zespół zgłasza swoją pracę konkursową za pomocą serwisu itch.io - https://itch.io/jam/projekt-gra
  Dostęp do gry powinien być ograniczony – tj. gra musi być dostępna wyłącznie dla osób, którym udzielono dostępu. Link do gry wraz z udzieleniem dostępu powinien być przesłany na konto mailowe
  projektgra@huuugegames.com
  Wraz z linkiem zgłaszający powinien przesłać na podany adres mailowy krótki opis gry i kilka screenshotów najlepiej przedstawiających grę.

 2. Uczestnicy – twórcy gry - zgłaszając grę do Organizatora są zobowiązani podać:
  a. podać tytuł oraz opis stworzonej przez siebie gry
  b. podać adres poczty elektronicznej,
  c. podać swoje imię i nazwisko,
  d. podać nick – nazwę będącą kombinacją znaków,
  e. podać numer telefonu kontaktowego,
  f. podać miejscowość będącą miejscem zamieszkania,
  g. dołączyć oświadczenie dotyczące oświadczeń i zgód koniecznych do udziału w Konkursie (akceptacja Regulaminu, oświadczenie, że Uczestnicy wymienieni w zgłoszeniu to wszyscy twórcy pracy konkursowej) – zgodnie z załącznikiem do Regulaminu,
  h. w wypadku zespołów dołączyć skany oświadczeń wymienionych w § 4 ust. 2 lit g. powyżej podpisane przez innych członków zespołu;
  i. podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych wskazanych powyżej albo niepodanie ich w ogóle, skutkujące niemożnością zidentyfikowania Uczestnika lub skontaktowania się z nim przez Organizatora, powoduje wykluczenie Uczestnika z Konkursu.

 3. Organizator może żądać przesłania oryginału oświadczenia dotyczącego zgody, o której mowa w § 4 ust. 2 lit g. powyżej, co będzie warunkiem dalszego uczestniczenia w Konkursie.

 4. Uczestnik oświadcza, iż jego praca nie została i w trakcie trwania Konkursu nie będzie zgłoszona do innego konkursu.

 5. Praca nie może być opatrzona danymi osobowymi Uczestnika lub jakiejkolwiek innej osoby trzeciej, jak też żadnym znakiem towarowym, ani też stanowić reklamy lub promocji jakiegokolwiek podmiotu innego niż Organizator.

 6. Uczestnik oświadcza, że utworzone (współtworzone) przez niego dzieło nie narusza żadnych praw osób trzecich oraz że jest jego autorstwa (współautorstwa).

 7. W przypadku, gdy praca konkursowa zgłoszona przez Uczestnika do Konkursu stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191.), zwanej dalej „Ustawą”, Uczestnik oświadcza, że jako twórcy przysługują mu autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej w zakresie niezbędnym do udzielenia licencji i przeniesienia praw, zgodnie z § 4 ust. 10 poniżej, jak również, że praca konkursowa nie stanowi opracowania w rozumieniu Ustawy.

 8. Uczestnik oświadcza także, że bierze na siebie całkowitą i niczym nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatora, które powstałyby w związku z jego udziałem w Konkursie oraz z wykonaną przez Uczestnika pracą konkursową.

 9. Uczestnik lub zespół staje się Laureatem Konkursu (zwanym dalej „Laureatem”) po ogłoszeniu przez jury jako Laureat zajmujący 1. , 2. lub 3. miejsce w Konkursie.

 10. Laureat Konkursu, z chwilą zawiadomienia o wygranej w Konkursie, tj. opublikowania listy Laureatów na stronie wydarzenia „Projekt Gra” w portalu Facebook i poprzez portal Eventbrite, udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do pracy konkursowej bez ograniczeń terytorialnych, wraz z prawem do sublicencji oraz praw zależnych z prawem do zezwalania wykonywania prawa zależnego, na poniżej wymienionych polach eksploatacji, do dnia zawarcia pisemnej umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych z Organizatorem. W związku z przyznaniem nagrody, na zasadzie art. 921 §3 k.c., Laureat w terminie 7 dni od wezwania przez Organizatora zobowiązuje się zawrzeć z Organizatorem pisemną nieodpłatną umowę przenoszącą pełnię autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej Laureata na Organizatora, na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili przekazania nagrody, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a w szczególności:
  10.1 W przypadku gry stanowiącej program komputerowy w rozumieniu Ustawy w zakresie:
  a. instalacji i uruchamiania gry na urządzeniu komputerowym oraz przechowywania gry, w tym przy wykorzystaniu urządzenia komputerowego,
  b. trwałego lub czasowego zwielokrotniania w całości lub części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym w zakresie niezbędnym do wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania,
  c. tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w grze, w tym zwielokrotniania kodu gry lub tłumaczenia jego formy w rozumieniu art. 74 ust. 4 pkt. 1) i 2) Ustawy, do łączenia (kompilacji) gry lub jej elementów z innymi utworami w rozumieniu przepisów o prawie autorskim (w tym w szczególności z innymi programami komputerowymi) oraz wykonywania innych opracowań,
  d. kod źródłowy, o którym mowa w § 4 ust. 10. 1 lit. c. powyżej, po podpisaniu przez Laureata umowy zostanie dostarczony do Organizatora w ustalony sposób - elektronicznie za pośrednictwem Internetu lub na nośniku danych - w formie umożliwiającej swobodny odczyt kodu źródłowego, a także zapisanie kodu na innym nośniku i doprowadzenie tego kodu źródłowego do formy wykonywalnej (w szczególności w drodze kompilacji) na odpowiednio wyposażonym stanowisku komputerowym. Wraz z kodem źródłowym Laureat dostarczy kompletny wykaz narzędzi programistycznych, bibliotek i innych elementów niezbędnych do doprowadzenia oprogramowania pracy konkursowej do formy wykonywalnej. Laureat nie jest uprawniony do stosowania jakichkolwiek technik lub ograniczeń, które uniemożliwiłyby lub utrudniły Organizatorowi odczyt lub zapisywanie kodu, w szczególności szyfrowania.
  e. wprowadzania do - i użytkowania na dowolnej liczbie urządzeń komputerowych,
  f. rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu gry lub jej kopii, w szczególności sprzedaży części lub całości gry;
  g. wprowadzania do pamięci komputera, w tym do sieci Internet.
  h. wykorzystanie dla potrzeb prowadzenia promocji i reklamy Organizatora, w tym w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, kinowej, zewnętrznej i internetowej, na dowolnych stronach i domenach internetowych oraz w serwisach mobilnych, w materiałach i gadżetach promocyjno-reklamowych, w innych formach promocji na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym ust.,
  i. wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie autorskich praw zależnych na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym ustępie (rozporządzanie, wykonywanie i korzystanie z praw zależnych / z opracowań wraz z prawem do udzielania takich zezwoleń osobom trzecim),
  10.2 W przypadku stanowiących elementy gry utworów muzycznych i graficznych mających samodzielne znaczenie i stanowiących rezultaty pracy twórczej Laureata (dalej: Utwory) w zakresie:
  a. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w całym zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania niezbędne jest zwielokrotnienie,
  b. wytwarzania egzemplarzy na odpowiednich nośnikach, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową oraz do wprowadzania do pamięci urządzeń komputerowych,
  c. przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała, w tym również do tworzenia opracowań (adaptacji) oraz do łączenia (kompilacji) z innymi utworami (w tym w szczególności z programami komputerowymi), w celu stworzenia nowego produktu stanowiącego całość pod względem treściowym i funkcjonalnym (dalej: Utwór Multimedialny),
  d. wprowadzania do obrotu (rozpowszechniania) za pomocą wszelkich środków technicznych oraz na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego (w tym w szczególności w ramach umowy użyczenia, najmu, licencji) Utworów lub ich kopii, obrotu egzemplarzami Utworów, w tym do tworzenia i rozpowszechniania fonogramów w rozumieniu art. 94 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
  e. w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż wskazany pod 10.2 lit. d
  f. do nadawania Utworów lub ich części za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej, w tym przez sieć Internet, publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlenia, odtwarzania oraz reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
  g. wykonywania przy wykorzystaniu wszelkich instrumentów muzycznych lub innych urządzeń, w tym urządzeń elektronicznych oraz do upoważniania osób trzecich do wykonywania Utworów, a także do czerpania – z wyłączeniem autora lub autorów Utworów– pożytków z tego tytułu;
  h. wprowadzania do pamięci komputera, w tym do sieci Internet.
  i. wykorzystanie dla potrzeb prowadzenia promocji i reklamy Organizatora, w tym w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, kinowej, zewnętrznej i internetowej, na dowolnych stronach i domenach internetowych oraz w serwisach mobilnych, w materiałach i gadżetach promocyjno-reklamowych, w innych formach promocji na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym ust.,
  j. wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie autorskich praw zależnych na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym ustępie (rozporządzanie, wykonywanie i korzystanie z praw zależnych / z opracowań wraz z prawem do udzielania takich zezwoleń osobom trzecim).
  10.3 W przypadku projektów, wszelkiej dokumentacji oraz materiałów niezbędnych do korzystania Organizatora z pracy konkursowej zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu (dalej: Dokumentacja)– w zakresie:
  a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – do wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy Dokumentacji, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  b. w zakresie obrotu oryginałem Dokumentacji albo egzemplarzami/nośnikami, na których Dokumentację utrwalono – do wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy,
  c. w zakresie rozpowszechniania Dokumentacji w sposób inny niż określony pod lit B) powyżej - do publicznego udostępniania Dokumentacji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
  d. tłumaczenia, przystosowywania lub jakichkolwiek innych zmian w Dokumentacji, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała, w tym do tworzenia opracowań Dokumentacji;

 11. W umowie przeniesienia autorskich praw majątkowych Laureat Konkursu gwarantuje przeniesienie na Organizatora prawa zależnego do pracy konkursowej, w tym prawo do zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z opracowań pracy konkursowej w dowolny sposób, w części i całości, na polach eksploatacji wskazanych w ustępie powyższym, wraz z prawem do zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z takiego opracowania, w tym bez podawania imienia, nazwiska twórcy i tytułu pracy. Laureat gwarantuje, że (i) nie zachowuje prawa do zezwalania na wykonywanie autorskiego prawa zależnego do pracy konkursowej (ii) nie będzie wykonywał swoich osobistych praw autorskich i upoważnienia Organizatora do wykonywania autorskich praw osobistych w jego imieniu.

 12. Laureaci zostaną wymienieni jako twórcy w about (settings) pracy konkursowej, którą stworzyli.

 13. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie zgłoszonych do Konkursu prac konkursowych (w każdej postaci, w tym tekstów/opisów, zdjęć) przez Organizatora, na potrzeby Konkursu, na polach eksploatacji, o których mowa w § 4 ust. 10 powyżej, a w szczególności w mediach społecznościowych, wyświetlanie i powielanie pracy w dowolnej technice, na zasadzie nieodpłatnej licencji niewyłącznej, na czas trwania Konkursu. Uczestnik wyraża zgodę, żeby prace konkursowe zamieszczone w mediach społecznościowych były rozpowszechniane bez oznaczania imieniem i nazwiskiem Uczestnika.

 14. Uczestnik zezwala Organizatorowi na wykorzystanie materiałów związanych z prezentacją wytworzonego dzieła (w szczególności: zrzutów ekranu, prezentacji lub jej fragmentów) dla celów wewnętrznych oraz promocyjnych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz bez wynagrodzenia.

§5 Wybór zwycięzców i nagrody

 1. Decyzję o wyłonieniu zwycięzców oraz przyznaniu nagród podejmuje jury wybrane przez Organizatora.

 2. Nagrodami w konkursie są:
  a. Za zajęcie 1.miejsca – nagroda pieniężna w wysokości 50 000 zł
  b. Za zajęcie 2.miejsca – nagroda pieniężna w wysokości 30 000 zł
  c. Za zajęcie 3.miejsca – nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł

 3. Podczas oceny gier będą brane pod uwagę w szczególności:
  a. zgodność z tematem Konkursu,
  b. kreatywność i innowacyjność gry,
  c. pomysłowość i oryginalność ujęcia tematu,
  d. grywalność

 4. Zgłoszone prace konkursowe będą ocenianie przez jury zgodnie z powyższymi wymaganiami kierując się własnym uznaniem. Decyzja jury jest ostateczna.

 5. Poza głównymi nagrodami, jury może, lecz nie musi dodatkowo wyróżnić wybraną grę za któryś z jej elementów, w szczególności za grafikę, muzykę, fabułę, innowacje itp. Listę ewentualnych wyróżnień ustali jury.

 6. Informacja o wygranej w Konkursie zostanie przesłana do Uczestników drogą mailową oraz ogłoszona na stronie wydarzenia „Projekt Gra” w portalu Facebook i poprzez portal Eventbrite.

 7. Organizator i jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród (§ 5 ust. 2 lit. a. – c. ) oraz wyróżnień w przypadku, gdy w ocenie jury żadna praca konkursowa nie spełni warunków Konkursu lub nie spełni kryteriów wskazanych w § 5 ust. 3 powyżej.

 8. Uczestnicy, którzy nie zostali Laureatami mogą otrzymać od Organizatora propozycję zawarcia umowy wydawniczej przez platformę Tap Tap Games Huuuge - https://taptap.games

 9. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody rzeczowe.

 10. Organizator prześle Laureatowi projekt umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej, o której mowa w § 4 ust. 10 na adres e-mail podany przez Laureata podczas zgłaszania gry. Laureat jest zobowiązany uzupełnić umowę o swoje dane, wydrukować ją w dwóch egzemplarzach, podpisać, a następnie przesłać na adres wskazany w e-mailu otrzymanym od Organizatora. W przypadku gdy Laureatem jest zespół składający się z kilku osób do uzupełnienia umów konieczne będzie uzyskanie danych i podpisów wszystkich członków zwycięskiego zespołu.

 11. Jeśli Laureat w ciągu 7 dni kalendarzowych od wysłania powiadomienia nie odpowie na powiadomienie o wygranej albo nie uzupełni umowy zgodnie z § 5 ust. 10 powyżej oraz nie prześle na adres wskazany przez Organizatora podpisanych egzemplarzy umowy, Organizator prześle Laureatowi e-mail wyznaczający mu dodatkowy 5-dniowy termin do wykonania ww. czynności. Jeśli Laureat nie dochowa również dodatkowego terminu, traci prawo do nagrody. W takiej sytuacji Organizator zastrzega sobie możliwość przekazania nagrody Uczestnikowi lub zespołowi, którego praca zajęła kolejne miejsce według członków jury.

 12. Nagrody zostaną wydane Laureatom po przesłaniu przez nich danych wskazanych w § 5 ust. 10 powyżej oraz po przesłaniu przez nich egzemplarzy umowy, zgodnie z § 5 ust. 11 powyżej. Nagrody pieniężne zostaną przelane na wskazane przez Laureatów rachunki bankowe w terminie 14 dni roboczych od otrzymania przez Organizatora prawidłowo wypełnionych egzemplarzy umów. Pozostałe nagrody - o ile Organizator i jury zadecydują o ich wręczeniu - będą realizowane zgodnie z ostanowieniami Regulaminu, a w razie ich braku zgodnie z ustaleniami pomiędzy Organizatorem a Laureatem.

 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość przekazanych przez Laureata danych, w tym brak możliwości skontaktowania się z nimi lub przekazania nagród, z przyczyn leżących po stronie Laureata. W celu uniknięcia wątpliwości: przykładem przyczyn leżących po stronie Laureata jest sytuacja, gdy Laureat nie podał prawdziwego adresu na który ma zostać wysłana nagroda lub nie przekazał danych, o którym mowa w § 4 ust. 2 i § 5 ust. 10Regulaminu oraz gdy podane dane są niepełne lub nieaktualne.

 14. W przypadku, gdy Laureatem będzie osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawa do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po doręczeniu nagrody osoba ta będzie zobowiązana do jej niezwłocznego zwrotu.
   

§6 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi danych osobowych, wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy, poinformowania o wyłonieniu zwycięzców oraz wydania nagrody. Podanie danych osobowych wymaganych w tym celu Regulaminem jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie i odbioru nagrody.

 2. W celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa Organizator powołał Inspektora Danych Osobowych. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestnik może przesłać na poniższy adres mailowy: dpo@huuugegames.com

 3. Organizator przetwarza następujące dane osobowe Uczestnika:
  a) imię i nazwisko
  b) e-mail,
  c) numer telefonu,
  d) nick,
  e) adres zamieszkania

 4. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane na podstawie:
  a) akceptacji Regulaminu;
  b) rejestracji przez Uczestnika konta w serwisie www.eventbrite.com w celu wzięcia udziału w Konkursie,
  c) prawnie uzasadnionego interesu Organizatora (np. obsługa reklamacji w ramach Konkursu, obrona przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenie roszczeń).

 5. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane do momentu usunięcia konta w serwisie www.eventbrite.com, a także przez okres trwania Konkursu do momentu wydania nagród zwycięzcom. Organizator będzie także przechowywać dane osobowe Uczestników w razie potrzeby, aby dotrzymać zobowiązań prawnych, rozstrzygać spory lub egzekwować postanowienia zawartych umów.

 6. Organizator przetwarza dane Uczestnika wyłącznie w celu organizacji, wykonania i zapewnienia właściwego przebiegu Konkursu, w tym wręczenia nagród w Konkursie.

 7. Odbiorcami przetwarzanych przez Organizatora danych Uczestnika będą jedynie podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Organizatora oraz spółki z Grupy Huuuge Games. W związku z tym Organizator może przekazywać dane do krajów spoza UE, tj. do Stanów Zjednoczonych, Izraela oraz Hong Kongu. Przekazanie danych osobowych do krajów spoza UE odbywać się będzie wyłącznie, gdy zagwarantowany zostanie odpowiedni poziom ochrony danych. Może to wynikać z tzw. „decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony” Komisji Europejskiej lub zostać zapewnione poprzez wykorzystanie tzw. „standardowych klauzul umownych UE”. W przypadku odbiorców znajdujących się na terenie USA, również zgodność z postanowieniami tzw. „porozumienia Privacy Shield” (umowy międzynarodowej między UE i USA w sprawie prywatności i ochrony danych) może stanowić potwierdzenie odpowiedniego poziomu ochrony danych.

 8. Jeżeli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Organizatora, Uczestnik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. Sprzeciw zostanie uwzględniony, chyba że podstawy przetwarzania Organizatora mają charakter nadrzędny wobec interesów, praw i wolności Uczestnika.

 9. Uczestnik ma prawo także:
  a) zażądać, aby Organizator udzielił bliższych informacji dotyczących sposobu wykorzystywania danych osobowych,
  b) zażądać, aby Organizator umożliwił dostęp do danych osobowych Uczestnika oraz przekazał kopię danych, które zostały przekazane Organizatorowi,
  c) otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które Uczestnik przekazał Organizatorowi oraz - o ile jest to technicznie możliwe – zażądać przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz w sposób zautomatyzowany,
  d) zażądać, aby Organizator sprostował wszelkie niedokładności w danych, które posiada,
  e) zażądać, aby Organizator usunął wszelkie dane, do przetwarzania których nie posiada już podstaw prawnych,
  f) zażądać ograniczenia przetwarzania danych np. na czas rozpatrywania skargi,

  Commissioner for Personal Data Protection
  1 Iasonos Street,
  1082 Nicosia
  P.O. Box 23378, CY-1682 Nicosia, Cypr

  Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez:
  (a) kontakt e-mailowy pod adresem: dpo@huuugegames.com ;
  (b) kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby Organizatora.
   

§7 Postępowanie reklamacyjne

 1. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.

 2. Reklamacje Uczestników związane z Konkursem mogą być składane pisemnie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia Konkursu na adres:

  Huuuge Global Limited
  Lordou Vyronos 61
  Lumiel Building 4th Floor
  6023 Larnaca, Cypr

 3. Koperta musi zawierać adnotację „Reklamacja – Konkurs”.

 4. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data doręczenia reklamacji Organizatorowi.

 5. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

 6. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, nick podany podczas zgłoszenia, tytuł pracy konkursowej, adres mailowy, dokładny adres korespondencyjny Uczestnika oraz dokładny opis ze wskazaniem oraz uzasadnieniem przyczyny reklamacji.

 7. Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 7 dni od daty ich otrzymania.

 8. Uczestnicy będą powiadamiani o sposobie rozpatrzenia reklamacji najpóźniej w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 9. W terminie 7 dni roboczych od otrzymania reklamacji Organizator rozpatrzy
   

§ 8 Zwolnienie z odpowiedzialności portalu Facebook

 1. Organizator zwalnia serwis społecznościowy Facebook oraz jego operatora ze wszelkiej odpowiedzialności za wszelkie roszczenia w szczególności roszczenia Uczestników związane z Konkursem. Wszelkie pytania, komentarze, skargi i reklamacje, jak również wszelkie roszczenia związane z Konkursem, Uczestnik powinien kierować bezpośrednio do Organizatora, w żadnym zaś przypadku do serwisu społecznościowego Facebook lub do jego operatora.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu oraz zmiany niniejszego Regulaminu, o ile zmiana nie będzie naruszała praw nabytych Uczestników

 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z odwołania lub zmiany daty Konkursu, a wszelkie roszczenia Uczestników lub osób trzecich z tego tytułu są wyłączone.

 3. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, iż zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i że w pełni je akceptuje.

 4. Wszelkie naruszenia niniejszego Regulaminu - a w szczególności podanie nieprawdziwych danych osobowych - dobrych obyczajów lub naruszenie przepisów obowiązującego prawa upoważnia Organizatora do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie oraz powoduję utratę prawa do nagrody.

 5. Wszelkie komunikaty dotyczące przebiegu Konkursu będą publikowane przez Organizatora na stronie Konkursu na FB: https://www.facebook.com/events/1054673564710155

 6. Wszelkie spory związane z Konkursem rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny.

 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu. Jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz w pod adresem
  https://taptap.games/projektgra/regulamin