Regulamin Programu

AKADEMIA 3u-2o”

I Edycja


§ 1 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady, warunki uczestnictwa, przebieg oraz cel programu edukacyjnego „Akademia 3u-2o”.

 2. Organizatorem niniejszego programu jest Huuuge Games Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Storrady Świętosławy 1A/501, zarejesrtowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000248220, NIP 851-29-49-585, REGON 320132107. Współorganizatorem niniejszego programu jest Google LLC z siedzibą w Mountain View pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

 3. Celem programu jest edukacja, podnoszenie kompetencji oraz upowszechnianie wiedzy z zakresu tworzenia gier mobilnych, w szczególności: designu, technologii, marketingu i monetyzacji, kierowania biznesem, procesu produkcji gry, PRu oraz prawa.

§ 2 Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

 1. Organizator – Huuuge Games Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Storrady Świętosławy 1A/501, zarejesrtowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000248220, NIP 851-29-49-585, REGON 320132107;

 2. Współorganizator - Google LLC z siedzibą w Mountain View pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

 3. Program – program edukacyjny organizowany pod nazwą „Akademia 3u-2o”, prowadzony przez Organizatorem wraz ze Współorganizatorem, normowany niniejszym Regulaminem;

 4. Regulamin – niniejszy regulamin wraz z załącznikami;

 5. Formularz – interaktywny formularz udostępniony przez Organizatorów za pośrednictwem platformy „Eventbrite”- https://www.eventbrite.com/e/akademia-3u-2o-event-rozpoczynajacy-tickets-54850333825 - służący do zgłaszania chęci udziału w Programie;

 6. Kandydat – osoba fizyczna, która zgłosiła chęć udziału w Programie poprzez wysłanie Formularza;

 7. Uczestnik – Kandydat, który został zakwalifikowany przez Organizatora do udziału w Programie oraz potwierdził wolę uczestniczenia w Programie;

 8. Komisja – zespół przedstawicieli Organizatora i Współorganizatora, którego celem jest ocena gier mobilnych stworzonych przez Uczestników w toku Programu.

§ 3 Zasady udziału

 1. Udział w Programie jest dobrowolny i bezpłatny.

 2. Uczestnikami Programu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.

 3. Liczba Uczestników jest ograniczona.

 4. Chęć przystąpienia do Programu Kandydat zgłasza poprzez wypełnienie i przesłanie Organizatorowi Formularza, zawierającego:

  1. Imię i nazwisko

  2. adres e-mail;

  3. wiek,

  4. miejscowość zamieszkania

  5. stanowisko oraz miejsce pracy

  6. umiejętności Kandydata związane z uczestnictwem w Programie;

  7. uzasadnienie, dlaczego Kandydat chce wziąć udział w Programie;

  8. zgodę na przetwarzanie danych osobowych Kandydata;

 5. Formularze mogą być przesyłane do Organizatora do dnia 15 lutego 2019 r.

 6. Przesyłając Formularz Kandydat potwierdza, iż zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i że w pełni je akceptuje.

 7. Po przesłaniu Formularza, Kandydat może zostać wezwany przez Organizatora do przekazania dodatkowych materiałów lub informacji, niezbędnych do oceny kwalifikacji Kandydata oraz podjęcia decyzji o jego udziale w Programie.

 8. Organizator wraz ze Współorganizatorem we własnym zakresie weryfikują otrzymane od Kandydatów zgłoszenia oraz wybierają osoby zakwalifikowane do udziału w Programie. Organizator w szczególności odrzuca zgłoszenia, w których Kandydat nie wyrazi zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie w jakim jest to niezbędne do uczestnictwa w Programie. Decyzja Organizatora i Współorganizatora o dopuszczeniu do udziału w Programie jest ostateczna.

 9. Każdy Kandydat otrzymuje do Organizatora informacje o zakwalifikowaniu się bądź nie do Programu, w formie wiadomości e-mail.

 10. Kandydat staje się Uczestnikiem z chwilą potwierdzenia chęci uczestniczenia w Programie, po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 9 powyżej.

§ 4 Przebieg i Organizacja Programu

 1. Program realizowany jest w okresie od dnia 9 marca 2019 r. do dnia 26 maja 2019 r.

 2. W toku Programu Uczestnicy uprawnieniu są do wzięcia udziału w zajęciach realizowanych przez Organizatora oraz Współorganizatora. Szczegółowy wykaz terminów zajęć oraz ich zakresu przedmiotowego określa harmonogram, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie z uwagi na zmianę okoliczności mających wpływ na realizację Programu. Ewentualne zmiany będą komunikowane Uczestnikom w sposób ustalony przez Organizatora.

 3. Zajęcia w ramach Programu odbywają się placówce „Campus Warsaw” przy Placu Konesera 10, 03-736 Warszawa.

 4. W ramach Programu uczestnicy dzieleni są na zespoły składające się z od 4 do 5 Uczestników. W ramach każdego zespołu Uczestnikom przypisywane są następujące role: designer, grafik, developer oraz opcjonalnie bizmarketer.

 5. Podział Uczestników na zespoły oraz przypisanie danemu Uczestnikowi określonej roli dokonywane są przez Organizatora oraz Współorganizatora. Uczestnicy mogą zgłaszać Organizatorowi oraz Współorganizatorowi własne sugestie co do podziału na zespoły oraz przypisania im określonej roli.

 6. Uczestnicy zobowiązani są do zapewnienia we własnym zakresie sprzętu komputerowego oraz oprogramowania niezbędnego do uczestnictwa w Programie.

§ 5 Tworzenie Gry

 1. Celem zespołów tworzonych zgodnie z § 4 ust. 4 i 5 Regulaminu jest stworzenie gry mobilnej, zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym paragrafie.

 2. Każdy zespół zobowiązany jest stworzyć w toku Programu co najmniej jedną grę mobilną. Zespół może stworzyć więcej niż jedną grę, jednak Uczestnicy winni skupić się na jakości tworzonej gry, a nie na liczbie stworzonych gier.

 3. Gra mobilna stworzona w ramach Programu musi odpowiadać następującym warunkom:

  1. praca musi być w całości stworzona w trakcie trwania Programu;

  2. praca nie może być plagiatem, a także zawierać elementów, do których Uczestnicy nie mają odpowiednich praw;

  3. gra musi być interaktywna, przez co rozumie się sytuację, gdzie gracz musi mieć możliwość jej kontrolowania oraz wpływania na jej przebieg;

  4. zakazana jest implementacja kodu lub algorytmu potencjalnie szkodliwego dla innych użytkowników urządzenia, na którym uruchamiana jest gra;

  5. gra nie może być dostarczona w postaci instalatora oraz nie może (po usunięciu jej z systemu) zostawiać plików na uruchamianym systemie;

  6. gra musi być grywalna i gotowa do uruchomienia zaraz po rozpakowaniu jej z archiwum.

 4. Prace nad grą mobilną mogą być wykonywane w dowolnym języku programowania, z użyciem dowolnych technologii i uruchamiane na dowolnych urządzeniach mobilnych. Uczestnicy w czasie tworzenia swoich produkcji mogą użyć dowolnego silnika gry, materiałów graficznych, plików audio itp., pod warunkiem posiadania do nich majątkowych praw autorskich lub niezbędnych licencji.

 5. Organizator nie sprawdza ani nie ponosi odpowiedzialności za legalność materiałów użytych w pracach Uczestników, ani za legalność oprogramowania użytego przez Uczestników do tworzenia tych prac. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z posługiwania się przez Uczestników nielegalnym oprogramowaniem lub materiałem.

 6. W ramach Programu obowiązuje kategoryczny zakaz umieszczania w tworzonych pracach treści niezgodnych z prawem, kontrowersyjnych oraz innych, które mogłyby zostać źle przyjęte. Za takie treści uznaje się w szczególności:

  1. treści pornograficzne,

  2. treści wzywające do nienawiści rasowej, wyznaniowej lub innej,

  3. treści propagujące przemoc, przez to rozumie się treści brutalniejsze niż to ogólnie przyjęte w grach tego rodzaju,

  4. treści propagujące narkotyki.

 7. Gra mobilna powinna zostać stworzona prze zespół i zaprezentowana Organizatorowi po zakończeniu zajęć realizowanych w ramach Programu. Termin zaprezentowania prac zostanie określony w toku realizacji Programu.

§5a Komisja i nagrody

 1. Komisja ocenia gry stworzone przez Uczestników w toku trwania Programu oraz zaprezentowane zgodnie z § 5 ust. 7 Regulaminu.

 2. Oceniając prace, Komisja w pierwszej kolejności bada, czy gra spełnia wymogi określone w § 5 Regulaminu. Gry nie spełniające wymogów określonych w § 5 Regulaminu nie podlegają dalszemu badaniu przez Komisję.

 3. Spośród gier, które przeszły weryfikację, o której mowa w ust. 2, Komisja wybiera najlepszą jej zdaniem pracę. Wskazując najlepszą pracę, Komisja uzasadnia swój wybór, wskazując przede wszystkim przesłanki, którymi kierowała się przy ocenie prac. Decyzja Komisji jest ostateczna

 4. Zespół, który stworzył pracę najlepiej ocenioną przez Komisję, otrzyma nagrodę w postaci wyjazdu do siedziby organizatora w Mountain View, USA. Wyłącznym fundatorem i organizatorem nagrody jest Współorganizator. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne okoliczności związane z organizacją i realizacją nagrody.

 5. Nagroda, której mowa w ust 5 obejmuje zorganizowanie oraz pokrycie kosztów przelotu do siedziby Współorganizatora oraz powrotu, zorganizowanie oraz pokrycie kosztów zakwaterowania na 2 noce podczas tegoż wyjazdu oraz wstęp na teren siedziby Współorganizatora. Organizator ani Współorganizator nie są zobowiązani do pokrycia żadnych innych kosztów związanych z nagrodą ani jej przyznaniem, niż te wskazane powyżej. Organizator ani Współorganizator nie odpowiadają w żadnym zakresie za proces uzyskania przez Uczestnika wizy uprawniającej do wjazdu na teren Stanów Zjednoczonych Ameryki ani koszty z tym związane.

 6. Nagrody przyznawane w toku Programu nie podlegają̨ zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

§ 5b Wydanie Gry

 1. Organizatorowi przysługuje prawo pierwszeństwa wydania gier stworzonych w toku Programu. Uczestnicy mogą przenosić przysługujące im prawa majątkowe do gier stworzonych w ramach Programu na podmioty inne niż Organizator jedynie za uprzednią zgodą Organizatora wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Gry stworzone w ramach Programu nie mogą być również wydawane przez podmiot inny niż Organizator, w tym także przez samego Uczestnika, bez uprzedniej zgody Organizatora wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Niniejsze uprawnienia Organizatora nie są ograniczone w czasie ani co do terytorium.

 2. W terminie 30 dni od dnia dokonania prezentacji, o której mowa w § 5 ust. 7, Organizator informuje w formie wiadomości e-mail Uczestników, którzy stworzyli daną grę, o chęci wydania tejże gry przez Organizatora. Warunki wydania gry określać będzie odrębna umowa.

 3. W przypadku braku przekazania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 2, uprawnienie Organizatora określone w ust. 1 wygasa wraz z upływem terminu wskazanego w ust. 2.

 4. Uczestnik jest zobowiązany do naprawienia na rzecz Organizatora wszelkich szkód wyrządzonych Organizatorowi w związku z naruszeniem postanowień niniejszego paragrafu, w pełnej wysokości, w tym w szczególności do naprawienia szkody w postaci utraconych korzyści wyrządzonych Organizatorowi przez wydanie gry we własnym zakresie, bądź za pośrednictwem podmiotu innego niż Organizator.

§ 6 Odpowiedzialność

 1. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania wszelkich regulacji ustanowionych przez administratora budynku, w którym odbywa się Program, w tym w szczególności regulacji przeciwpożarowych i regulacji z dziedziny BHP.

 2. Uczestnicy mają obowiązek pozostawienia przestrzeni wykorzystywanej przez siebie w ramach Programu w stanie, w jakim została im on udostępniona. Uczestnicy konkursu zobowiązani są zachować przydzielone im stanowiska w czystości.

 3. W toku zajęć prowadzonych w ramach Programu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, jak również zażywania i udzielania substancji psychoaktywnych oraz odurzających. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia Uczestnika z miejsca prowadzenia zajęć oraz jego wykluczenia z dalszego udziału w Programie, w przypadku zaistnienia podejrzenia przebywania przez niego w stanie po spożyciu alkoholu, stanie nietrzeźwości lub stanie wskazującym na pozostawanie pod wpływem substancji psychoaktywnych lub innych substancji odurzających.

 4. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie przedmioty stanowiące ich własność bądź będące w ich posiadaniu w toku realizacji Programu (w tym w szczególności sprzęt komputerowy). Uczestnicy są zobowiązani do sprawowania nadzoru nad opisanymi powyżej ruchomościami we własnym zakresie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody związane z niewłaściwym użytkowaniem sprzętu lub oprogramowania, bądź brakiem odpowiedniego nadzoru nad nim.

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie Programu. Uczestnicy biorą udział w Programie na własną odpowiedzialność.

 6. Wszelkie szkody powstałe z winy Uczestników, związane z ich uczestnictwem w Programie muszą zostać przez nich naprawione poprzez przywrócenie do stanu poprzedniego lub poprzez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej.

 7. Organizator zastrzega prawo do dyskwalifikacji zespołu lub konkretnych Uczestników, szczególnie w przypadku naruszenia przez zespół lub Uczestników warunków niniejszego Regulaminu lub jeśli treści przedstawione w pracy stworzonej przez zespół w ramach Programu łamią prawo lub dobre obyczaje.

 8. Organizator ani Współorganizator nie ponoszą odpowiedzialności za brak możliwości odbioru lub skorzystania z przez Uczestnika z nagrody, o której mowa w § 5a ust. 5 Regulaminu, z przyczyn niezależnych od Organizatora. Nieodebranie nagrody w terminie wyznaczonym przez Organizatora oznacza utratę praw do niej.

§ 7 Wizerunek

 1. Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub filmu wizerunku Uczestnika podczas trwania Programu.

 2. Uczestnik udziela Organizatorowi oraz Współorganizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:

  1. utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie;

  2. wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej;

  3. zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku;

  4. publiczne wystawienia, wyświetlenie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do niego w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

  5. zamieszczanie i publikowanie w prasie na stronach internetowych (także portalach społecznościowych) lub materiałach informacyjnych;

  6. publikowanie zdjęć Uczestników z udziału w konkursie zrobionych podczas jego trwania.


§ 8 Dane Osobowe

 1. Poprzez przesłanie Formularza zgodnie z § 3 Kandydat oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w Formularzu, przez Huuuge Games Sp. z o.o. oraz Google LLC, dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego do Programu oraz dla potrzeb jego ewentualnego udziału w Programie. Zgoda ma charakter dobrowolny, jednak jej wyrażenie jest niezbędne dla uczestnictwa w Programie. Zgoda stanowi konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli.

 2. Administratorem danych osobowych Kandydatów i Uczestników jest Organizator oraz Współorganizator.

 3. W celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa Organizator powołał Inspektora Danych Osobowych. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych Kandydat oraz Uczestnik może przesłać na poniższy adres mailowy: dpo@huuugegames.com.

 4. Organizator przetwarza następujące dane Kandydata oraz Uczestnika:

  1. imię i nazwisko;

  2. e-mail;

  3. płeć;

  4. wiek;

  5. adres i miejscowość zamieszkania;

  6. stanowisko oraz miejsce pracy;

  7. dodatkowe informacje przesłane przez Kandydata zgodnie z § 3 ust. 7 Regulaminu.

 5. Dane osobowe Kandydata oraz Uczestnika są przetwarzane na podstawie:

  1. zgody wyrażonej przez Kandydata w toku rejestracji konta w serwisie www.eventbrite.com w celu wzięcia udziału w Programie,

  2. prawnie uzasadnionego interesu Organizatora (obrona przed ewentualnymi roszczeniami).

 6. Dane osobowe Kandydata oraz Uczestnika będą przetwarzane do momentu usunięcia konta w serwisie www.eventbrite.com lub do czasu upływu ustawowych okresów przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dodatkowo Organizator może przechowywać dane Kandydata oraz Uczestnika do czasu zakończenia wszelkich sporów prawnych, w ramach których dane te mogłyby być potrzebne w charakterze dowodu.

 7. Odbiorcami przetwarzanych przez Organizatora danych Kandydata oraz Uczestnika będą jedynie podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Organizatora oraz spółki powiązane kapitałowo z Organizatorem. W związku z tym Organizator może przekazywać dane do krajów spoza UE, tj. do Stanów Zjednoczonych, Izraela oraz Hong Kongu. Przekazanie danych osobowych do krajów spoza UE odbywać się będzie wyłącznie, gdy zagwarantowany zostanie odpowiedni poziom ochrony danych. Może to wynikać z tzw. „decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony” Komisji Europejskiej lub zostać zapewnione poprzez wykorzystanie tzw. „standardowych klauzul umownych UE”. W przypadku odbiorców znajdujących się na terenie USA, również zgodność z postanowieniami tzw. „porozumienia Privacy Shield” (umowy międzynarodowej między UE i USA w sprawie prywatności i ochrony danych) może stanowić potwierdzenie odpowiedniego poziomu ochrony danych.

 8. Kandydat oraz Uczestnik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. Sprzeciw zostanie uwzględniony, chyba że podstawy przetwarzania Organizatora lub Współorganizatora (interes prawny) mają charakter nadrzędny wobec interesów, praw i wolności Uczestnika.

 9. Kandydat oraz Uczestnik ma prawo także:

  1. zażądać, aby Organizator lub Współorganizator udzielił bliższych informacji dotyczących sposobu wykorzystywania danych osobowych;

  2. zażądać, aby Organizator lub Współorganizator umożliwił dostęp do jego danych osobowych oraz przekazał kopię danych, które zostały przekazane Organizatorowi;

  3. otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które Kandydat lub Uczestnik przekazał Organizatorowi lub Współorganizatorowi oraz - o ile jest to technicznie możliwe – zażądać przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz w sposób zautomatyzowany;

  4. zażądać, aby Organizator lub Współorganizator sprostował wszelkie niedokładności w danych, które posiada;

  5. zażądać, aby Organizator lub Współorganizator usunął wszelkie dane, do przetwarzania których nie posiada już podstaw prawnych;

  6. zażądać ograniczenia przetwarzania danych np. na czas rozpatrywania skargi;

  7. wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 10. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności Organizatora dostępne są na następującej stronie internatowej: http://www.huuugegames.com/privacy-policy.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 stycznia 2019 i podlega ogłoszeniu poprzez publikację na stronie https://taptap.games/pl/akademia3u2o/regulamin.

 2. Wszelkie wątpliwości dotyczące Programu, postanowień jego Regulaminu i jego interpretacji rozstrzyga Organizator. Dodatkowe informacje na temat Programu można uzyskać kierując pytanie na następujący adres e-mail: akademia3u2o@huuugegames.com.

 3. Zasady Programu określa wyłącznie niniejszy Regulamin, wszelkie materiały promocyjno - reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

 4. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu, jak również jego uchylenie, są dokonywane w drodze pisemnego oświadczenia Organizatora oraz wchodzą w życie w terminie określonym w tym oświadczeniu, nie wcześniej jednak niż po podaniu zmian do wiadomości w sposób określony w ust. 1. Organizator zastrzega ponadto prawo do przerwania lub odwołania Programu.

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z odwołania lub zmiany Programu lub Regulaminu, a wszelkie roszczenia uczestników lub osób trzecich z tego tytułu są wyłączone.

 6. Uczestnik ma prawo do złożenia w formie pisemnej odwołania od czynności Organizatora podjętych w ramach Programu i przesłania go na adres Organizatora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia uzasadniającego odwołanie. Organizator rozpatrzy odwołanie w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Decyzja Organizatora w zakresie odwołania jest ostateczna i prawnie wiążąca.

Załącznik numer 1 – Harmonogram

tabelka_regulamin.png

 

Akademia 3u-2o